Innkalling til Årsmøte i HSV Fotball

Publisert: 08.01.2019

Innkalling til Årsmøte i HSV Fotball


HSV Fotball

Det innkalles til årsmøte for HSV Fotball onsdag 27. februar 2019, kl. 19.00 på klubbhuset Soon Arena.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10. februar 2019. Saker sendes til christin.westby@vestby.kommune.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.hsvfotball.no)

Det er kun medlemmer som er stemmeberettiget på årsmøtet. For å være stemmeberettiget må man være fylt 15 år, vært medlem av HSV Fotball i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. Basis-Lovnorm for idrettslag, § 5 Stemmerett og valgbarhet.

Velkommen til årsmøte. 

Med vennlig hilsen 

Styret HSV Fotball


Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps og to til å underskrive protokoll
 6. Regnskap 2018
 7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2019
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett 2019
 10. Vedtekter for HSV fotball
 11. Organisasjonsplan HSV Fotball
 12. Valg